IBD Trade Services B.V.
ALGEMENE VOORWAARDEN voor het leveren van goederen aan consumenten

 

De website www.ibdeyecare.nl is eigendom van IBD Trade Services B.V., de leverancier van de op deze website aangeboden producten.

 

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis
    gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 

Gebruiker: IBD Trade Services B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden, in het vervolg aangeduid met: IBD;

 

IBD Trade Services B.V.
Minervum 7384
4817 ZH Breda
Telefoonnummer: 076 – 57 15 104
Website: www.ibdeyecare.nl
E-mail: info@ibdtrade.nl
BTW-identificatienummer: NL8174.15.221.B01
KvK-nummer: 20121499

 

Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten van IBD afneemt of met wie IBD een overeenkomst sluit of met wie IBD onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst;

 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen IBD en Afnemer.

 

Artikel 2 Algemeen / toepasselijkheid


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van IBD en op iedere overeenkomst tussen IBD en een Afnemer.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met IBD, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De administratie van IBD geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Afnemer aan IBD verstrekte bestellingen en gedane betalingen en van door IBD
verrichte leveringen.
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht
blijven.

 

 Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Een aanbieding bindt IBD niet en geldt slechts als een
    uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door IBD.
    IBD is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering de verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt IBD dit zo
    spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling aan Afnemer mede.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief de wettelijke BTW en andere heffingen van overheidswege. De prijzen zijn exclusief verzend- en
    eventuele vervoers-, verpakkings- en behandelingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
5. Aan alle opgaven van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen wordt door
    IBD de uiterste zorg besteed. IBD kan er echter niet voor instaan, dat er zich terzake afwijkingen voordoen. Vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in
    aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties, folders, orderbevestigingen en andere bescheiden afkomstig van
    IBD, binden IBD niet.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. IBD zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. De Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IBD aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
    noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan IBD worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet
    tijdig aan IBD zijn verstrekt, heeft IBD het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te annuleren.
3. IBD levert alleen aan personen ouder dan 18 jaar. Mocht IBD het vermoeden, dat de Afnemer jonger dan 18 jaar is, dan kan IBD de bestelling annuleren.
4. IBD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat IBD is uit gegaan van door de Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 

Artikel 5 Levering
1. Levering geschiedt op een door IBD te bepalen wijze aan het door Afnemer bij de bestelling aangegeven adres.
2. Leveringstermijnen door IBD vermeld op de website of telefonisch, schriftelijk of via e-mail door haar verstrekt worden bij benadering gegeven en zijn slechts indicatief.
    Een door IBD opgegeven leveringstermijn is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een leveringstermijn dient de Afnemer IBD schriftelijk te
    sommeren. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Afnemer geen recht op enige vorm van schadevergoeding noch de bevoegdheid om de overeenkomst te
    ontbinden.
3. IBD zal zich inspannen om de overeengekomen leveringstermijn in acht te nemen, maar kan daar niet voor instaan.
4. De leveringstermijn gaat in na bevestiging door IBD van de bestelling van Afnemer, doch niet eerder dan na ontvangst door IBD van alle voor de uitvoering van de
    bestelling benodigde gegevens én door betaling van de koopprijs door Afnemer.
5. Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat IBD deze bij hem aflevert of doet afleveren.
6. Indien en voor zover Afnemer de producten niet of niet (tijdig) in ontvangst neemt dan wel laat nemen, is IBD gerechtigd de bestelling te annuleren. IBD zal Afnemer
    hierover informeren. IBD zal aan Afnemer de verschuldigde transport- en bezorgkosten in rekening brengen.
7. IBD is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij anders is overeengekomen.
8. IBD is bevoegd om bij de uitvoering van een bestelling gebruik te maken van derden.

 

Artikel 6 Afbeeldingen, beschrijvingen, monsters of modellen
1. De door IBD aangeboden producten zijn afgebeeld en beschreven op de website en in de internetwinkel. De afbeeldingen en beschrijvingen worden geacht als
    aanduiding te zijn verstrekt.
2. De afgeleverde producten kunnen afwijken van de afgebeelde en beschreven producten, bijvoorbeeld wat betreft verpakking, kleur e.d. Kennelijke vergissingen en/of
    fouten in de afbeeldingen en/of beschrijvingen binden IBD niet.

 

Artikel 7 Onderzoek, reclames
1. Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het
    geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen tien dagen na levering schriftelijk aan IBD te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren
    binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen zes maanden na levering te worden gemeld.
3. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft IBD de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan de
    daarvan de vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
4. Indien Afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Afnemer het recht het producten binnen veertien (14) dagen na aflevering aan IBD te
    retourneren. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd indien het product zich in originele staat bevindt, de verpakking van het product onbeschadigd is
    en de verzegeling (seal) op het product, respectievelijk de verpakking niet is verbroken. Bij retourzendingen geldt dat de kosten voor retourzending voor rekening van         Afnemer zijn.
5. Retouradres is: IBD Trade Services B.V. , Minervum 7384, NL-4817 ZH Breda.

 

Artikel 8 Prijzen en betalingen
1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen.
2. De vermelde prijzen gelden slechts op het moment en zolang als deze op de website vermeld staan. Actieproducten en/of actieprijzen en andere speciale, tijdelijke
    aanbiedingen gelden slechts gedurende de actieperiode en voor zover de voorraad strekt.
3. Betaling van bestellingen via deze site, de webwinkel of op enige andere wijze gedaan dient vooraf te geschieden via overboeking, eenmalige machtiging of op een
    ander wijze, voor zover mogelijk en geaccepteerd door IBD.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door IBD geleverde zaken blijven eigendom van IBD totdat de Afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met IBD gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Alle door IBD aan Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van IBD, doch voor rekening en risico van de Afnemer, totdat al hetgeen Afnemer aan IBD verschuldigd is
    of verschuldigd zal worden krachtens de overeenkomst, waaronder begrepen de koopsom en krachtens de overeenkomst verschuldigde rente, kosten en belastingen
    volledig heeft voldaan.
3. Zolang de eigendom van de geleverde zaken ingevolge de voorgaande leden van dit artikel niet op de Afnemer is overgegaan, is het deze niet toegestaan om de zaken
    te vervreemden en/of te bezwaren, anders dan ten behoeve van zijn normale bedrijfsuitoefening.
4. Indien IBD een beroep doet op het door haar gemaakte eigendomsvoorbehoud, is de Afnemer verplicht desgevraagd onmiddellijk en kosteloos de geleverde zaken in de
    feitelijke macht van IBD te brengen.

 

Artikel 10 Garantie en aansprakelijkheid
1. Voor de door IBD geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. IBD is nimmer tot
    een verdergaande garantie gehouden dan de garantie die de fabrikant van het desbetreffende product afgeeft.
2. Afnemer heeft geen recht op garantie wanneer er naar het oordeel van IBD sprake is van:
-   onzorgvuldig of verkeerd gebruik van het product;
-   onvoldoende onderhoud van het product;
-   in geval van normale slijtage;
-   het aanbrengen van wijzigingen door Afnemer aan het product.
Voorts vervallen de aanspraken op garantie, wanneer IBD niet binnen de bij deze voorwaarden voorgeschreven termijnen door de Afnemer in kennis wordt gesteld van de geconstateerde gebreken.
3. IBD kan als voorwaarde voor de nakoming van haar garantieverplichtingen verlangen dat het voor de garantie in aanmerking komende product franco aan een door IBD
    opgegeven adres worden gezonden.
4. IBD is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan Afnemer of derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van IBD.
5. Indien IBD aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
6. IBD is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat IBD is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige
    gegevens.
7. IBD is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
-   de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
-   redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
    bedoeld in deze algemene voorwaarden.
9. Indien IBD aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade van Afnemer, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst
    waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10. IBD is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder wordt begrepen gevolgschade, winst- of omzetderving.

 

Artikel 11 Incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door IBD aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Is Afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn (betalings)-verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
    buiten rechte voor rekening van Afnemer.
3. Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is dan de wettelijke rente verschuldigd. De
    rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde
    bedrag.
4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
5. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, thans volgens de
    berekeningsmethode conform Rapport Voorwerk II.
6. Indien IBD hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
7. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Afnemer.
8. Afnemer is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding
1. IBD is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
-   Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
-   na het sluiten van de overeenkomst IBD ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien de ontbinding aan de Afnemer toerekenbaar is, is Afnemer verplicht tot vergoeding van de schade aan IBD, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en
    indirect ontstaan.
3. Wanneer IBD op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is IBD nimmer tot vergoeding verplicht van schade en kosten daardoor op
    enigerlei wijze ontstaan.

 

Artikel 13 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Afnemer over op het moment waarop deze aan Afnemer
    juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Afnemer of van een door Afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 14 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan
    schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
    oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop IBD geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor IBD niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
3. IBD heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat IBD zijn verbintenis had moeten
    nakomen.
4. In geval van overmacht heeft IBD het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke
    tussenkomst te ontbinden, zulks door schriftelijke mededeling en zulks zonder dat IBD gehouden is tot enige schadevergoeding. 5. Voor zoveel IBD ten tijde van het
    intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk
    na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is IBD gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is
    gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

Artikel 15 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
1. Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door IBD geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Afnemer
    verkrijgt nimmer een recht van intellectuele eigendom op de geleverde producten.
2. IBD garandeert niet dat de aan Afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht van (een) derde(n).

 

Artikel 16 Privacy
1. Door IBD van Afnemer ontvangen persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor uitvoering van de
    overeenkomst.
    Tevens kan IBD deze gegevens gebruiken om Afnemer te vragen in te stemmen met het ontvangen van informatie over nieuwe producten of acties en/of een
    nieuwsbrief.
2. IBD zal de ontvangen persoonsgegevens niet aan derden doorgeven op een wijze waarbij de privacy van de Afnemer in het geding komt.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht en Geschillen
1. Op elke overeenkomst tussen IBD en de Afnemer en op elke rechtsbetrekking waarbij IBD partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid
    van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van IBD is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 18 Diversen
1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met IBD in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de
    betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door IBD vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

^ Naar boven